Nakskov Tennisklub:

Den nuværende Nakskov Tennisklub er stiftet den 9. april 1947, men der er spillet tennis i Nakskov før den tid.

I 1899 blev tennisspillet en del af Nakskov Roklubs program, og der blev anlagt to tennisbaner ved siden af klubhuset.

Tennisspillet blev efterhånden et stort aktiv for Nakskov Roklub, og specielt blomstrede spillet under første verdenskrig.

Tennisfolkene skiller sig ud:

I 1918 opstod der problemer mellem tennisspillerne og roerne i Nakskov Roklub omkring finansieringen af en renovering af tennisbanerne.

Striden blev så voldsom, at man i 1918 måtte indkalde til en ekstraordinær generalforsamling om spørgsmålet. Bølgerne gik højt på dette møde, og det endte med, at tennisspillerne oprettede deres egen afdeling.

I begyndelsen af 20-erne tilspidsede konflikten sig mellem roafdelingen og tennisafdelingen, og i 1923 måtte man konstatere, at det var umuligt at holde sammen på stumperne, hvorefter tennisafdelingen blev en selvstændig klub under navnet Nakskov Tennisklub.

Lærernes Tennisklub:

I 1925 tog lektor C. E. Falbe Hansen, lærer H. F. Christensen og lærer H. A. Skotte initiativ til dannelse af en ny tennisklub. Klubben fik navnet Lærernes Tennisklub og blev dannet på en stiftende generalforsamling den 2. maj 1925.

C. E. Falbe Hansen (Formand), adjunkt frk. Henriksen, lærer frk. Christensen og O. Jørgensen dannede den første bestyrelse.

Klubben købte én bane, der var anlagt af Franciskanernes præster i Nakskov.

Året efter købte man endnu én for i 1934 at nå op på tre baner.

Lærernes Tennisklub var medlem af det i 1923 stiftede Nakskov Sportsråd.

Klubben deltog i provinsmesterskaberne, hvor fru H. A. Skotte vandt single i damerækken og sammen med H. F. Christensen mixed double i A-rækken,

I 1933 blev klubben optaget i Dansk Tennis Forbund og var i 1934 så stærk, at man var i stand til at vinde samtlige unionsmesterskaber på Lolland-Falster.

Sammenslutning af tennisklubberne:

I 1947 blev de to tennisklubber, Nakskov Tennisklub og Lærernes Tennisklub, sammensluttet til Nakskov Tennisklub, og tennisspillet i Nakskov har siden været repræsenteret  ved denne klub.

På ledersiden har især Holger de la Cour, Gunnar Thygesen og Eli Semberg gjort sig gældende, og de tre nævnte har ligeledes været formænd for Lolland-Falster Tennis Union.

Blandt de aktive var det i de første mange år Else og Svend Knudsen og Holger de la Cour, der prægede tennisspillet. Senere blev det Freddy Nielskov, makkerskabet Else Knudsen / Ragnhild Semberg, der var sikre mestre på Lolland-Falster, og i de seneste år Vilhelm Gylstorff.

Nakskov Tennisklub disponerer over 7 baner på anlægget i Nakskov Idrætspark. Det er det samme antal, som klubben havde fra begyndelsen, men der har været en årrække, hvor klubben rådede over færre antal. Klubben fik på tre af de nuværende baner opsat lys, så der kan spilles på alle tidspunkter af døgnet.

Fra klubbens begyndelse, 1947, har der været spillet indendørs tennis i Nakskov Sportshal, idet klubben rådede over et antal timer om lørdagen.

I slutningen af 60-erne købte klubben et Rosningenhus til klubhus af den komité, der arrangerede de byfester, der dannede grundlag for etableringen af det nye Idrætscenter. Indvielsen af klubhuset fandt sted d. 7. maj 1970.

Senere blev klubhuset udvidet med en overbygget terrasse, og i 1984 fik klubhuset en tilbygning med omklædnings- og baderum.

Stor medlemstilgang:

Medlemsudviklingen i klubben havde gennem årene op til 1987/1988 været kolossal. Fra 1966 at have 50 aktive medlemmer var klubben ved årsskiftet 1987/1988 oppe på 450 aktive og var dermed på dette tidspunkt den tredjestørste idrætsforening i Nakskov. Medlemstallet fortsatte med at stige og var i marts 1988 yderligere steget til 460, og der indførtes nu familierabat.

I sommerferien blev aktiviteten yderligere øget på tennisbanerne, idet 180 skolebørn spillede tennis på klubbens anlæg alle dage i en uge som led i, at klubben deltog i det kommunale tilbud under aktiviteten ”Aktiv Ferie”.

Det blev besluttet, at klubbladet Tennisbolden nu skulle udkomme 2 gange årligt.

Bestyrelsen så i 1988 således ud:

Vilhelm Gylstorff (formand), Børge Hansen (kasserer), Connie Christensen (sekretær), Torben Madsen, John Abildgaard, Søren Sørensen og Torben Løvstrand.

Venskabsklubber:

Klubben har fortsat venskabsklubben Lensahn, der ligger ca. 50 km. syd for Puttgarten. Desuden spilles der også venskabskamp med Eckernförde. Man skiftes hvert år til at besøge hinanden med et seniorhold på ca. 10-12 medlemmer.

Tennisaktiviteter:

Ved amtsmesterskabet i tennis, der i perioden 85-88 blev afholdt i Næstved, Vordingborg, Nykøbing F. og Nakskov, vandt Nakskov i mesterklassen i 1985 HS: Lars Gylstorff, og i 1988 DS: Ann-Gitte Jensen.

Klubben havde ca. 500 interessegruppetimer som formidling til træning af juniores. Der blev herudover gjort et stort arbejde for at få uddannet trænere til klubben.

Klubben deltog i 1988 med 3 hold i Den sjællandske Holdturnering i serie 2, 9 og 10. I øvrigt blev der på dette tidspunkt opstartet holdturneringer på LF for seniorer og juniorer, hvor klubbens medlemmer deltog i pænt antal.

Anerkendelser:

I 1984 modtog Vilhelm Gylstorff DTF´s Æresetui for sportsligt og administrativt arbejde fra 1965 som bestyrelsesmedlem og fra 1966 som formand for Nakskov Tennisklub samt afviklingen af 2 gange DTF´s ungdomsmesterskaber i Nakskov.

I 1988 modtog Børge Hansen Dansk Tennis Forbunds fortjenstnål som anerkendelse for 25 år som kasserer i Nakskov Tennisklub. Samtidig modtog Vilhelm Gylstorff fortjenstnålen for 22 år som næstformand i Lolland-Falsters Tennis Union og for lang og tro tjeneste i Dansk Tennis Forbund.

Medlemskrav om halbygning:

Med det stigende medlemstal og den manglende halkapacitet i Nakskov begyndte medlemmerne i disse år at presse på for, at klubben skulle arbejde for selv at bygge en hal.

Den 8. september 1988 blev der indkaldt til informationsmøde om emnet: Ny hal. Mødet blev holdt i klubhuset med deltagelse af 50 medlemmer.

Hallen var tænkt placeret på P-pladsen lige vest for bane 1 og øst for Den gamle Sportshal ved Bregnevej.

Bestyrelsen fremlægger halplan:

På en ekstraordinær generalforsamling blev der gjort rede for det store stykke arbejde, bestyrelsen havde gjort for at få en pris frem på halprojektet. De økonomiske følger var også blevet vurderet.

Under hensyn til den interesse, der var vist fra Danisco om leje af haltimer til medarbejderne, var projektet blevet ændret, således at hallen ville få mulighed for dyrkning af flere sportsgrene: Tennis, badminton, fodbold, håndbold, volleyball og bordtennis.

Hallens størrelse var fastsat til 21 X 38 meter, og den ville koste 3,1 mio. kroner inkl. Moms. Heri var indregnet udbygning af badefaciliteter og klublokale samt indgangsparti med tilhørende gangarealer.

Bestyrelsen havde ikke medgang ved denne generalforsamling, og en total udskiftning af bestyrelsen var på tale. Bestyrelsen fik dog bemyndigelse til at igangsætte et halbyggeri på 800 kvm., betinget af at byggeudgifterne max. Måtte blive på 2,75 mio. kr. inkl. Moms.

Halplanen klar:

Midt i september 1989 var halprojektet så langt fremme, at bestyrelsen på de ekstraordinære generalforsamlinger, den 16. september og den 9. oktober 1989 kunne orientere 69 fremmødte medlemmer om halprojektet på 800 kvm., som nu ville koste 3,1 mio. kr. ekskl. Byggelånsrenter.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at optage de nødvendige aftaler med Nakskov Kommune om byggetilladelse osv. Samt formidle kontrakten om udlejning af hallen til Danisco.

Der blev foretaget skriftlig afstemning om halbyggeriet. 56 stemte ja og 10 stemte nej.

Tilladelse til at udleje arealet til hallen blev givet af Nakskov Byråd den 4. september 1989, og Danisco-lejeaftalen blev underskrevet den 20. oktober 1989.

Halbyggeriet en realitet:

Halbyggeriet blev igangsat den 5. december 1989, hvor det første spadestik blev taget af Børge Hansen. Ibrugtagtilladelsen fra Nakskov Kommune blev givet den 20. august 1990, hvilket vil sige, at byggeperioden var på 250 dage eller ca. 8 måneder.

Bestyrelsens arbejde var i dette år naturligvis halbyggeriet, men klubben kørte med de sædvanlige sportslige aktiviteter. Medlemstallet var ca. 500 på dette tidspunkt.

Den store dag – Halindvielsen:

Indvielsen af hallen blev foretaget den 22. september 1990. –Bomærket blev afsløret ved klubhusets indgangsparti, og der var fest i hallen med 100 medlemmer og gæster. Et eftertragtet mål var nået.

Inger Brandt Jørgensen blev på dagen udnævnt til æresmedlem af klubben.

1991/92 – dagligdag igen:

Halbyggeriets byggeregnskaber blev godkendt. Den endelige pris blev på 3.555.000 kr.

Børge Hansen, der havde været kasserer siden 1964, hvilket vil sige ca. 27 år, gik i 1991 ud af bestyrelsen.

Hallen var under indkøring og medlemmerne benyttede den meget. Der blev klaget over lys og støjforholdene i hallen, men økonomien afholdt bestyrelsen fra at foretage flere investeringer.

Den 1. marts 1992 fik klubben en dansk mester i minitennis, da den 12-årige Karl Skibsted vandt indendørs i gruppen under 14 år.

Aktiviteter i 1993/94:

Medlemstallet var i begyndelsen af 1993 på 448, og der var nu 70 deltagere fra de kommunale skoler i ”Aktiv Ferie”.

På den tekniske side blev de udendørs baner i 1993 forsynet med et automatisk vandingsanlæg - en væsentlig forbedring.

Sportsligt var der mange i gang. 20 juniorspillere havde deltaget i turneringer overalt i Danmark. Der var holdturnering imod sjællandske klubber med 4 Nakskov-seniorhold.

LF-mesterskabet indendørs U-18 blev i 1994 vundet af Allan Jørgensen og Kenni Havsholm, og ved LF for Minihold vandt holdet fra Nakskov U-14 med max. Points. Hvad trænere angik, rådede klubben i disse år over 17 amatørtrænere, som deltog i junior- og seniortræningen.

Årenes sociale arrangementer er klubmesterskaberne ude og inde samt dame- og mandeaftener, som der er pæn tilslutning til.

1995-1996

Som i de tidligere år deltog klubben i foreningsdagen i april i Byskolens aula, hvor byens elever på 3.-4.-5. klassetrin kunne se de enkelte klubbers aktivitetstilbud.

Tennishallen fungerede godt, og der blev udlejet til byens skoler om formiddagen, hvor klubbens medlemmer ikke kunne udnytte alle timerne.

I 1996 blev der anskaffet minitennisnet til 4 tennisbaner for at give nybegyndere en lettere indlæring og træning af tennisspillet.

Medlemstallet var gået lidt ned – til 417 – men ellers kørte klubben i et stabilt niveau og med en god regnskabsbalance.

Forbundsinitiativ vedr. medlemstal

Aktiv ferie afholdtes sidst i juni 1996 med 115 skolebørn i samarbejde med Dansk Tennis Forbund, som stillede med egen træner, medens Nakskov stillede med 3 hjælpetrænere.

Jubilæumstid og lidt nostalgi

Nakskov Tennisklub kunne den 9. april 1997 fejre, at klubben havde 50 års jubilæum, og det betød, at klubben havde benyttet tennisbanerne på Stadion siden den 9. april 1947.

Som nævnt i indledningen har der været spillet tennis i Nakskov siden 1899, dengang under Nakskov Roklub. I 1923 gik tennisafdelingen ud af Nakskov Roklub og blev til Nakskov Tennisklub, som i 1998 faktisk havde 75 års jubilæum. Datoerne for disse klubforhold kendes ikke nøjagtigt. Nakskov Tennisklub fejrede 50 års jubilæet ved en fest i klubben den 27./9.97.

Vigende medlemstal:

Klubben kan mærke det reducerede medlemstal trods stor arbejdsindsats for fastholdelse af dette.

Tennissporten har generelt vanskeligheder med medlemstallet i disse år. På landsplan er medlemstallet årligt faldet med 5000 medlemmer de sidste 7 år, og det kan Nakskov Tennisklub som nævnt også mærke. Klubbens medlemstal var ved indgangen til 1999 faldet til 300 medlemmer.

Kreative forslag for klubben:

Der gøres en stor indsats for klubben som sådan. Der gøres således mange tiltag for at forbedre økonomien. Desuden blev der oprettet en underafdeling af Nakskov Tennisklub, som kaldes Job-Tennis. Formålet hermed var at få medarbejdere fra virksomheder, forretninger, institutioner og foreninger til at kontakte hinanden for at få en fælles motion i fritiden med tennisspillet til en reduceret pris. Dette blev opstartet i maj 1999.

Udlejning af hallen til skolerne har absolut også klubbens interesse, idet der herved skabes adgang til, at eleverne får lettere kontakt til tennisklubben til gavn for alle parter.

Der foretages også mere reklame for klubben i de lokale blade. Da tiden for lejeaftalen med Danisco er ved at løbe ud, arbejdes der også med fornyelse af lejeaftalen med Danisco.

Bestyrelsen 1998/99:

Vilhelm Gylstorff (formand), Torben Løvstrand (næstformand), Marianne Jørgensen (kasserer),Bente Christensen (sekretær), Søren Sørensen, Poul Rasmussen, Arne Nielsen og Ulla Dinesen (suppl.).

Angiv tekst

Adresse Inden- og udendørsbaner samt klubhus: Bregnevej 53, DK-4900  Nakskov. Email: nt@nakskovtennisklub.dk

Bankoplysninger: Lollands Bank, reg. nr. 6520 Konto 0552746